Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на “Енко Вендинг” ООД и уреждат отношенията на компанията с всяко лице – потребител, ползващо страницата на “Енко Вендинг” ООД и/или услугите, предлагани на нея. Настоящите правила се считат за приети от потребителя с факта на влизането му на страницата на “Енко Вендинг” ООД. Потребител, който не е съгласен с тези правила, няма право да използва страницата и услугите, предлагани чрез нея.

Интернет страницата на “Енко Вендинг” ООД е със защитени авторски права. Всички авторски и сродни на авторското право права, дори и тези, които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Потребителят може да използва страницата на “Енко Вендинг” ООД единствено със законни цели и намерения. Използването на страницата на “Енко Вендинг” ООД и на други свързани с нея мрежи и системи в нарушение на българското или международно законодателство и правила е забранено.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на страницата в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на “Енко Вендинг” ООД, освен в случаите, когато това не противоречи на настоящите условия. Потребителят има право да посещава страницата на “Енко Вендинг” ООД, да използва съдържанието й, както и да отпечатва части от него само за своя, лична употреба и няма право да го разпространява или ползва с търговска цел, освен с изричното писмено съгласие на “Енко Вендинг” ООД за това.

При изграждане, от страна на “Енко Вендинг” ООД, на връзки към други сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни, с цел улеснение на достъпа на потребителите, потребителите трябва да приемат изискванията за ползване на съответния сайт с условието, че “Енко Вендинг” ООД няма контрол върху съдържанието му и не може да поеме отговорност за материалите, създадени или публикувани в сайтовете на трети страни.

“Енко Вендинг” ООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от потребителите, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на закона.

Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от “Енко Вендинг” ООД в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за не конфиденциални и без право на собственост. Чрез своя Уебсайт “Енко Вендинг” ООД ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация, която сте предоставили доброволно.

“Енко Вендинг” ООД си запазва правото да редактира страницата си и да прекратява достъпа до нея по всяко време.
“Енко Вендинг” ООД не дава никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до страницата.

“Енко Вендинг” ООД не е отговорно за каквито и да било преки и/или косвени щети и загуби, причинени от употребата или невъзможността за употреба на страницата, дори ако е било предупредено за вероятността от настъпването на такива вреди.
Всеки потребител, който ползва услуги на страниците на “Енко Вендинг” ООД, има право да изрази мнение по отношение на настоящите правила чрез изпращане на лично съобщение до администратор на съответната страница на e-mail, посочен в секция „Контакти“ или да се свърже на посочения телефон 0800 18 987.

За всички непосочени в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.