Енергийна ефективност

„КАФИНА 13” ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0342-С0001, по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, е в изпълнение на проект:

„Подобряване конкурентоспособността на „Кафина 13” ООД чрез повишаване енергийната ефективност и въвеждане на енергоспестяващи технологии”

Общата цел на проекта е насочена към подобряване конкурентоспособността, повишаване енергийната ефективност и разширяване пазарните позиции на „Кафина 13” ООД, чрез инвестиция в енергоспестяващи технологии и енергоефективно обновяване на търговската база.

Специфични цели на проекта:

• Възстановяване експлоатационната годност на сградата, предназначена за осъществяване търговската дейност на Кафина 13;
• Намаляване на разходите за енергия на предприятието;
• Подмяна на горивната база на съществуващата отоплителна инсталация в сградата – преминаване от дизелово гориво (нафта) за отопление към природен газ;
• Подмяна на съществуващото с енергоефективно осветление;
• Намаляване на топлинните загуби през конструкциите на сградата;
• Ефективно използване на енергийните източници и намаляване на вредното въздействие върху околната среда в резултат на енергийна консумация;
• Фундаментална промяна на технологичните процеси, свързани с осъществяването на търговската дейност на предприятието (складиране, транспорт и миксиране на продукцията), чрез замяна на ръчния труд с автоматизиран;
• Намаляване на бракуваната продукция;
• Повишаване качеството на продукцията и увеличаване на продажбите.
Реализацията на проекта ще доведе до енергоефективното обновяване на сграда,  с която Кафина 13 ООД разполага, както и повишаване енергийната ефективност на процесите, свързани със складиране, транспорт, миксиране и пакетиране на продукцията, разширяване продуктовия асортимент, увеличаване обема на продажби, повишаване конкурентоспособността на компанията.